Sirkulær avfallshåndtering – god praksis i Norge – Telšiai nyheter

«Den 11.-12. mai besøkte representanter for kommunene i Telšiai-distriktet og UAB «Telšiai Region Waste Management Center» norske bedrifter som driver med innsamling, håndtering, behandling og resirkulering av avfall. Arrangørene av turen er Mažeikiai distriktskommune innen rammen av prosjektprogrammet «Circular Waste Management» sammen med prosjektpartneren i Norge «Green Business Norway».

Formål med turen:

• bli kjent med prinsippene for driften av sentrene som er engasjert i innsamling, sortering og klargjøring for gjenbruk av stort avfall, tilpasset Telšiai-regionen så langt det er mulig;

• vite om prosessen med å samle inn matavfall, siden det er planlagt å tilby en slik tjeneste i kommunene i Telšiai-regionen.

Den første dagen av besøket. Bedriften «Sirkula IKS» (renovasjonsselskapet, som også eier det store renovasjons- og gjenvinningssenteret «Resirkula») ble besøkt. Delegasjonen lærte om prinsippene for senterets driftsteknologi og renovering og tilbakeføring av ubrukte gjenstander brakt av beboere til markedet for sekundær bruk. En viktig funksjon av virksomheten til Norsk senter for avfallshåndtering er opplæring av skolebarn. Den første dagen ble også Heggvin-senteret besøkt, hvor avfallet som bringes inn av bedrifter behandles.

Den andre dagen av besøket. Besøk på «Vesar IKS», et innsamlings- og foredlingsselskap for matavfall. Anlegget samler inn matavfall for behandling fra cirka 1,2 millioner innbyggere og tar imot matavfall fra regionale virksomheter. Avfall (mat og husdyrgjødsel) omdannes til klimavennlig biogass, som brukes i produksjon, kjøretøy, oppvarming og biogjødsel. Totalt produseres det mer enn 8 millioner per år. kubikk m gass. Drivhusene installert på selve fabrikkens territorium etterlot et inntrykk, varmen fra produksjonsprosessen brukes til å dyrke tomater, kompost, samt i tillegg tilført CO2-gass, noe som forbedrer fotosynteseprosessene. Treningstimene og laboratoriet som er satt opp i fabrikken fokuserer ikke bare på bearbeidet matavfall, men også på pedagogisk virksomhet.

Under besøket så vi hvor sterkt den sirkulære økonomimodellen utvikler seg, hvordan ting som blir til avfall fornyes og brukes av andre innbyggere. Dette beviser nok en gang hvor viktig det er å introdusere det grunnleggende innen sortering for yngre generasjoner og gi dem mulighet til å sette seg inn i prosessene som foregår i renovasjonssystemet.
Telšiai distriktskommune sin strategiske forretningsplan legger opp til tiltaket «Oppmuntring til utvikling av sirkulær økonomi», ifølge hvilken det også i fremtiden skal vises et delingspunkt for brukte gjenstander i Telšiai. For å oppmuntre innbyggerne til å ta del i avfallssortering ble det sendt en forespørsel til Miljøprosjektet om å få midler til kjøp av ekstra sorteringscontainere. Midler er mottatt og innkjøp av enkeltbeholdere for innsamling av sekundærråvarer er i gang. Containere planlegges distribuert til innbyggerne fra slutten av august 2022, sa kommuneadministrasjonsdirektøren om eksempler på avfallshåndtering. Tom Katkus.

Rosalind Boyd

"Twitter Practitioner. Beer Evangelist. Freelance Gamer. Introvert. Bacon Lover. Webaholic."