For norsk torsk, skjebnen til baltiske foreldre

Det er stadig mer anerkjent at torsken forsvinner fra Østersjøen og andre farvann på grunn av klimaendringer, noe som gjør vannet for varmt for dem.

Fiskekulturen vil forsvinne

Torsk har skapt alvorlig bekymring i Norge. Dette rammer også delvis litauere. Noen av dem, både de som jobber i Norge og de som leker der, har svømt mens de har fanget torsk og annen fisk.

Norske fiskere har allerede begynt å sende ut varselsignaler om at torsk kommer for å gyte utenfor landets kyst.

Tromsø Havforskningsinstitutt har publisert en offisiell rapport om global oppvarming og dens effekter på norskekysten. Prognosene er ikke trøstende. I fremtiden kan fiskeriet og kulturstedene det har skapt gjennom århundrene, som Lofoten, Westerolen og Senja, begynne å forsvinne etter hvert som torsken opphører på kysten.

Det ville vært utrolig, for litauiske industrifiskere som fisket i Norskehavet for 40 år siden husker garn fulle av torsk. Og dette til tross for at sovjetiske fiskere på den tiden ikke fikk lov til å fiske utenfor norskekysten.

Historie: Den tusen år gamle tradisjonen med tørking av torsk utenfor kysten av Norge går tilbake til vikingtiden. Foto Lofoten.no

Torsk vil migrere til Russland

Norske forskere spår at etter hvert som klimaet varmes opp, vil gyteområdene for torsken flytte seg nordover fra norskekysten til Barentshavet.

Det skjer nå. Det er observert at voksen torsk i økende grad flyr for å gyte i Nord-Norge.

Norsk torsk vil havne i Russland, ved Murmansk. Kanskje blir noen av dem på den nordligste kysten av Norsk Finmark. En slik endring forventes å skje gradvis over en periode på cirka 50 år.

Torskefiskesesongen i Norge ligner på smeltefiskesesongen i Litauen.

Ifølge forskere fra Tromsø Havforskningsinstitutt er det ingen grunn til å tro dette. De sørget for at spådommene var ganske nøyaktige. Allerede i 1990 ble det observert at hav og hav ble varmet opp. En mulig tidslinje for global oppvarming og dens innvirkning på miljøet er utarbeidet. Spådommene går da nesten i oppfyllelse.

Imponerende størrelse torsk

Tapet av torsk til Norge ville vært et stort tap. Fisket deres gir dem rundt 22,7 milliarder euro per år. norske kroner (ca. 2,3 milliarder euro) i omsetning. Fiskerne alene i Lofoten selger årlig torsk for rundt 1 milliard euro. norske kroner (ca. 99 millioner euro).

Etter hvert som torsken beveger seg lenger nord, kan det oppstå en torsketvist mellom Norge og Russland om kvoter for det arktiske fiskeriforvaltningssystemet.

Bedrift: Torsk er en av de viktigste fiskene som fanges på havet i Norge. Foto Lofoten.no

Torskefisket i Lofoten, Westfalen og andre kyster ved Tromsø er i dag det viktigste torskefisket i Norge og det største i verden. Den går fra januar til april.

Denne fiskesesongen har likhetstrekk med smeltefiske i Litauen. Fiskesesongen og livsstilen til fisken er lik. I Norge blir torsk, som smelte i Litauen, fanget av fiskere når den kommer for å gyte. Nordsjøtorsk er, i likhet med smelte, på trekk.

Når torsken gyter utenfor kysten av Norge, driver yngelen inn i Polhavet, hvor de vokser opp, og reiser til norskekysten når de er 3-4 år gamle, slik foreldrene gjorde. Det fanges imponerende størrelser med torsk utenfor Norge. 20 år gammel fisk kan bli opptil 2 m og veie 50-60 kg.


Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."